Buổi học thực hành sử dụng Addestation tại Singapore 1


Một buổi học ứng dụng thiết bị thí nghiệm kết nối máy tính tại Singapore

Advertisements