CÁC MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN


SGK Lớp 7 – Bài 19 – Trang 53

1. Mục Đích:

Thiết lập các mạch điện đơn giản bao gồm: nguồn điện (pin), khoá, đèn và các điện trở

Quan sát mối quan hệ giữa các thành phần nêu trên.

2. Chuẩn bị lý thuyết:

Thiết lập các mạch điện đơn giản bao gồm: nguồn điện (pin), khoá, đèn và các điện trở

Quan sát mối quan hệ giữa các thành phần nêu trên.

3. Đồ dùng cần thiết:

1 aMixer mini (hoặc aMixer MGA)

1 bảng điện aMatrix

2 pin 1.5V

1 bóng đèn

2 điện trở 10W

Dây dẫn

4. Thực hành:

Thiết lập các mạch điện đơn giản trên aMatrix như hình vẽ.

So sánh độ sáng của bóng đèn trong các sơ đồ 1 và 2.

So sánh độ sáng của bóng đèn trong các sơ đồ 3, 4 và 5.

Nhận xét.

Advertisements